Jak chronić siebie i środowisko

Prace bosmańskie

Jak chronić siebie i środowisko

Tym razem zwrócimy uwagę jak należy chronić siebie i środowisko podczas pracy z chemią szkutniczą, bo kiedy kończy się lato, łodzie z wody trafią  do hangarów i na suche doki. Przyjrzymy się podstawom zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oznaczeniom dotyczącym użycia produktów oraz piktogramom na opakowaniach.

Zadbać o siebie

Warto pamiętać, że farby i żywice są produktami zawierającymi składniki szkodliwe dla człowieka. Zawierają takie substancje jak styren, ksylen, etylobenzen, kombinezon bialytlenki miedzi czy cynku. Do organizmu człowieka te substancje dostają się poprzez układ oddechowy, a także przez skórę. Mogą powodować zatrucia, działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i obwodowy, zaburzać przewodnictwa nerwowe, drażnić błony śluzowe.

Zgodnie z zasadą, że łatwiej zapobiegać niż leczyć pamiętajmy, że podczas pracy konieczne jest używanie sprawnego sprzętu ochrony osobistej. Należy chronić drogi oddechowe, skórę i oczy. Łatwym i tanim rozwiązaniem jest użycie niedrogiego, jednorazowego kombinezonu z włókniny, który chroni przed pyłami oraz ciekłymi produktami chemicznymi jak lakiery, podkłady. Ręce należy zabezpieczyć rękawiczkami jednorazowymi, które są odporne na krótkotrwałe działanie rozpuszczalników.

Bardzo ważna jest również ochrona dróg oddechowych. Najlepiej pracować w przewiewnych, wentylowanych pomieszczeniach. Przed pyłem ochroni nas maseczka.  Ten typ maseczki nie powinien być używany w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze. Pamiętajmy tez że taka maseczka nie chroni przed gazami, parami i aerozolami. Przy malowaniu natryskowym należy skorzystać z maski lakierniczej z wymiennymi filtrami.

W przypadku nie zachowania zasad bezpieczeństwa i ewentualnego problemu należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki maseczka przeciwpylowadla danego wyrobu. Zgodnie z zaleceniami Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów producenci mają obowiązek udostępnienia kart. W przypadku produktów Sea-Line,  karty są do pobrania w polskiej wersji językowej na stronie www.sea-line.eu, a wszystkie dane na temat bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie.

W zależności od składu chemicznego możemy spotkać różne zalecenia. Ogólnie możemy zapamiętać procedurę postępowania dla przypadku dostania się na skórę, w przypadku dostania się do dróg oddechowych oraz w przypadku dostania się do oczu. W kontakcie ze  skórą (lub na włosami): należy natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóryrekawice zalecane jest zasięgnąć opinii i pomocy lekarza. W przypadku dostania się do dróg oddechowych należy wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zadbać o środowisko

Przypominamy kilka prostych zasad, które uchronią nasze otoczenie przed skażeniem chemikaliami. Zawsze unikajmy uwolnienia  farb i żywic do  środowiska. Nie wylewajmy zużytej farby do wody oraz nie wlewajmy do kosza na śmieci. Wymieszane produkty dwuskładnikowe pozostawmy do utwardzenia i w takiej postaci wyrzućmy w przeznaczonym do tego miejscu. Zużyte pojemniki po farbach należy wyrzucać w przeznaczonych do tego miejscach lub możemy oddać do wyznaczonego przez gminę/miasto punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Rozlany produkt zebrać chemicznie obojętnym absorbentem (suchy piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek pochłaniający), przenieść do szczelnie zamykanych, oznaczony pojemników na odpady i przekazać od uprawnionego odbiorcy odpadów, który posiada odpowiednie zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami niebezpiecznymi. Oczyścić zanieczyszczony rejon: wywietrzyć pomieszczenia, do których produkt się przedostał.

Pamiętajmy, ze znaczna część używanych produktów może być łatwopalna więc będzie bezpieczniej pracować z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie jest wzbronione. W przypadku pożaru: Użyć piasku do gaszenia.

W przypadku zagrożenia lub niekontrolowanego uwolnienia do środowiska nie dopuszczajmy do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych, zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne.

Piktogramy ostrzegawcze

Na poprawnych etykietach spotkamy oznaczenia wskazujące na rodzaj zagrożenia jakie może nieść dany preparat ? jest to tak zwany piktogram. Piktorgamy spotykamy nie tylko na produktach przeznaczonych do naprawy jachtów, ale również na kosmetykach i środkach czystości. Do tej pory oznaczeniem zagrożenia był czarny symbol w  pomarańczowym kwadracie. Obecnie symbol ten jest zastępowany czerwono-białym rombem. Na rynku można już spotkać oba typy oznaczeń.

PIKTOGRAMOPIS
- Niestabilne materiały wybuchowe.
- Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B.
- Nadtlenki organiczne, typy A, B.
- Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1.
- Aerozole łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2.
- Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3.
- Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2.
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F.
- Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1.
- Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1.
- Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2.
- Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3.
- Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F.
- Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1.
- Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3.
- Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3.
- Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C.
- Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1.
- Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3.
- Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4.
- Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2.
- Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2.
- Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1.
- Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3.
- Działanie drażniące na drogi oddechowe
- Skutek narkotyczny.
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
-Zagrożenie ostre, kategoria 1.
- Zagrożenie przewlekłe, kategorie 1, 2.
Gazy pod ciśnieniem:
- Gazy sprężone.
- Gazy skroplone.
- Gazy skroplone schłodzone.
- Gazy rozpuszczone.

Katalog Sea-Line

 

  • Podziel się:
  • Facebook
  • Twitter
  • linkedin
  • E-mail

Zobacz również

Newsletter
KOMPENDIUM WIEDZY Sea-Line
CZYLI ABC KONSERWACJI I NAPRAWY JACHTÓW oraz ŁODZI
Zamknij